ONLINE MAGYAR ÉLETRAJZI KALAUZCélunk: összegyűjteni mindazon személyeket, akik a magyar nép tizenegy évszázados történelme során az élet bármely területén jelentőségre tettek szert illetve az életrajzi segédletekben megemlítésre kerültek.

Adattárunk időben a magyar történelem és művelődéstörténet egészére kiterjed, ezáltal ötvözi a klasszikusan vett (lezárt életpályákat tartalmazó) életrajzi lexikonokat és a „Ki kicsoda” típusú kortársi adattárak anyagát: eddigi feldolgozó munkánk alapján sikeresen megpróbálva kiküszöbölni a két változat közötti átmenetből óhatatlanul keletkező hiányokat. Térben a mindenkori Magyarországon születetteket, a szomszédos országokban élő magyar nemzetiségűeket, valamint a nyugati és / vagy emigrációs személyeket is gyűjtőkörébe tartozónak tekinti adattárunk. Az utóbbiak vonatkozásában a születési hely mellett a magyar név használata az alapvető kritérium. A vitás esetek számát erősen csökkenti a forrásaink által elvégzett előzetes szelekció. A nemzeti segédtudományok körébe tartozó, közszolgálati szerepet felvállaló kezdeményezésünk a legszélesebb értelemben befogadó jellegű. Gazdag gyakorlati tapasztalataink alapján szakítunk azzal a kutatói szférában bevettnek tekinthető biolexikográfiai szemlélettel, amely szerint „magyarul az írói lexikon majdnem teljesen fedi az életrajzi lexikon tárgyát képező személyek névsorát (a legújabb korban legalábbis), hiszen élete során majdnem mindenki (lett légyen híres vagy hírhedt) hagyott hátra írásbeli megnyilvánulást s ezzel megváltotta a tágan értelmezett írói lexikonba való bekerülés jogát.” Minden tisztelet dacára e szűkítés korlátozza Szinnyei József és Gulyás Pál fundamentális sorozatainak [Magyar írók élete és munkái] használhatóságát: képzőművészek, sportolók, tisztségviselők stb. tömege marad ki belőlük, ugyanakkor bárki bekerülhetett esetleg egyetlen néhány soros verssel…

Az adattárak széleskörű feltárása garantálja, hogy a mélyebb életrajzi vonatkozások iránt érdeklődők is megtalálják a különböző releváns biográfiai és bibliográfiai tájékozódási pontokat.

Adatfelvételi filozófiánk alapján a forrásokba felvett személyek esetében szelekciós technikával nem élünk. A hivatkozási bázis összeállítása során a különféle szak- és tudományterületek lefedésére törekedtünk. A létrejövő névbank természetesen alkalmas lesz retrospektív kiegészítésre és korlátlan bővítési / javítási lehetősége révén folyamatos továbbépítésre egyaránt. A fokozatos időbeli és tárgybeli kiterjesztés egyre sűrűbbé szövi „nemzeti biográfiai hálónkat” és egy soha el nem avuló, sajátos digitális Nemzeti Panteon épül.

A tárgyszavaknak a források eltérő adatkezeléséből fakadó indexelési szempontú egységesítése nélkül jelentősen nőtt volna a redundancia és csökkent volna a visszakeresés hatékonysága.

A „MÉK” FELÉPÍTÉSE

A tételek az alábbi adatmezőket tartalmazzák, amelyek egyúttal visszakeresési szempontként is funkcionálnak:

 1. TÖRZSNÉVALAK
  A felvétel alapja a források gyakran eltérő névhasználatát kiküszöbölő egységesített forma. Külföldi neveknél invertált forma szerepel.
 2. SZÜLETÉSI ÉS HALÁLOZÁSI IDŐPONT
  Évre / hónapra / napra lebontható rendszer
 3. SZÜL. VAGY MŰKÖDÉS (MEGYE/ORSZÁG)
  A mai Magyarország közigazgatási területén található településeknél a jelenlegi megyebeosztást adjuk meg, a történelmi Magyarországon volt helységeknél pedig a történelmi megyebeosztást az 1913. évi helységnévtári állapotoknak megfelelően. Az életrajzi források zöme a születési hely mellett nem közli az illető megyét, s ebben valószínűleg közrejátszik, hogy a homonímiák és a közigazgatásilag pontatlanul, „pongyolán” megfogalmazott településnevek számos esetben csak nehezen vagy egyáltalán nem azonosíthatók. Topográfiai iránytűként a céljainknak leginkább megfelelő és részletes „Magyar helységnév-azonosító szótár”-t (Szerk. Lelkes György. 3. jav., bőv. kiad. Bp. 2011), valamint a „Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon”-t (1-2. köt. ; Szerk. Gyalay Mihály. 2. átdolg., bőv. kiad. Bp. 1997.) használjuk.
 4. SZÜLETÉSI VAGY MŰKÖDÉSI HELY
  A különböző névváltozatok helyett egységesített névalak szerepel a legkisebb azonosítható egységgel (pl. Felsőgalla, nem Tatabánya).
 5. FOGLALKOZÁSOK
  Az illető személy valamennyi regisztrált működési területét felsoroljuk. A közel 1000 foglalkozás áttekintéséhez tárgykörök szerint rugalmasan hierarchizált tárgyszórendszer nyújt segítséget.
 6. FELSŐOKTATÁSI TEVÉKENYSÉG
  A docensi szinttől kezdődően folytatott oktatási tevékenység illetve az ennek megfelelő szakmai minősítés.
 7. AKADÉMIAI TAGSÁG
  A Magyar Tudományos Akadémia és Magyar Művészeti Akadémia rendes, levelező, igazgatósági, külső és tiszteleti tagjainak feltüntetése.
 8. NÉVVÁLTOZATOK
  Az egyes személyek különböző (természetes és felvett) névváltozatainak felsorolása. Több részből álló nevek valamennyi eleme és a külföldi névalakok invertált formában is kereshetőek.
 9. ÁLNEVEK
  Gulyás Pál és Sz. Debreczeni Kornélia álnévlexikonainak, illetve a források analitikus feldolgozásával épülő index, amely betűjeleket és szimbólumokat nem tartalmaz.
 10. ADATELTÉRÉSEK
  Jelezzük a különböző források adateltéréseit, bármely rekordelemet / adatmezőt illetően a forrás megjelölésével. Ennél az egy keresési szempontnál ízelítőként jelezzük a feldolgozás problémáit és hangsúlyozandó, hogy nagyon nehéz egyértelműen objektív mércét alkalmazni. Az alábbi elvek mentén alakítottuk ki saját gyakorlatunkat:

A források hitelességéről szubjektív benyomás / rangsor alakul ki több százezres nagyságrendű adat rögzítése után.ű

A pontosabb adatot közlő forrás vélhetően hitelesebb hivatkozási alappal rendelkezik.

A frissebb források valószínűleg az újabb kutatások eredményeit is közlik.

A számszerűség sem elhanyagolható tényező: ha négy forrásból három állít valamit, akkor már azért is elfogadható ez a közös adat, mert a negyedik lehet például elírás is.

Ebből az információs hálóból születik meg a döntés: az esetleges tévedés jelentőségét messzemenően mérsékli a későbbi módosíthatóság és az, hogy az eltérő adatok mindenképpen közlésre kerülnek.

 1. KIEGÉSZÍTÕ ADATOK
  Szabad szöveges keresési rendszer standardizált elemekkel: pl. a. sportolóknál bajnoki címek (pl. világbajnok /5/) vagy. hivatali beosztások, archontológiai táblázatok (pl. belügyminiszter /-tól -ig/) A teljes forráskör alapján mintegy demoanyagként végeztük el az „A” betűvel kezdődő személyek rögzítését Szinnyei és Gulyás biobibliográfiái esetében, ami módszertani újdonságnak számít és jelzi a további munka távlatait. Adatfelvételi technikánk lehetővé teszi e grandiózus vállalkozásoknak az azóta megjelent életrajzi forrásokkal történő egymásra vetítését. A „Magyar írók élete és munkái” adattengereiben gyakran csak az adott személytől származó publikáció jelzése az egyetlen információs támpont. Ekkor a cikk(ek) konkrét megjelölése nélkül utalunk a periodikumra a kronológiai tájékozódás érdekében: pl. C:Vadászat és Állatvilág(1907/08) Az illető személy által írt műveknél az egyetlen vagy első publikációt vesszük fel: pl. M(1): Az istenes vén ember. 1930.
 2. HIVATKOZÁSOK
  A források betűjelei és feloldásuk. Az időszakonként aktualizált segédanyagok (Ki kicsoda, akadémiai almanach stb.) vonatkozásában mindig a legfrissebb forrást adjuk meg, kivéve, ha egy korábbi azonos forrás pontosabb információkat tartalmaz – ebben az esetben valamennyi releváns forrás feltüntetésre kerül.
 3. KITÜNTETÉSEK
  Az illető által kapott szakmai és jelentősebb állami díjak felsorolása a „Díjasok és kitüntettek adattára” című forrásnak és az általunk feldolgozott művek / sajtó- és internetes források analitikus közléseinek integrálásával épülő mutató.Az integrált adatnyilvántartás révén bármelyik adattípusnak egyetlen eleméből rögtön kiválaszthatók az illető személyre vonatkozó információk.
A „MÉK” indexnyelve ellenőrzött, posztkoordinált és döntő mértékben a feldolgozott dokumentumok szövegéből származtatott kifejezéseket tartalmaz. Nagy előnye adatbázisunknak, hogy integrálja az illetőre vonatkozó szórt információkat, ezáltal lehetővé teszi egységes kezelésüket és folyamatos karbantartásukat.

A SZÁMÍTÓGÉPES MEGVALÓSÍTÁS

A CD kiadásáig 114.000 rekordot rögzítettünk, amelyek – a születési és halálozási dátumokon túl – több mint 730.000 indexelési szempont szerint voltak visszakereshetők. 2017 elején már közel 2,5 millió adatelem volt található rendszerünkben, amely 2023 közepére meghaladta 4 millió kereshető adatot. A széles merítésű forrásbázis lehetővé teszi az adattárak információs anyagának pontosítását, az adott személy működési területén legmagasabb relevanciafokkal rendelkező kézikönyvek révén pedig „finomra hangolását”. A „MÉK” olyan könnyen kezelhető, felhasználóbarát adatbázis, amelynek értékesítését különféle intézmények, dokumentációs központok és könyvtárak számára tervezzük, de a lakossági tájékoztatás, a honismereti / helytörténeti kutatás és a sajtó számára is nyitott lesz. A forrásbázis mélysége és a sokszínű visszakeresési lehetőség biztosítja, hogy számukra is képes releváns információs anyagot közvetíteni a területi / szakterületi / kronológiai szűkítés illetve a relációs keresési lehetőségek széles választéka révén.

A SZOLGÁLTATÁS STRUKTÚRÁJA

2000. március 31-én megjelentettük előfizetéses rendszerben a CD-alapú platformot, majd az előfizetők részére 2002-től teljes körű hozzáféréssel, egyéb érdeklődők számára korlátozott feltételekkel került rendszerbe állításra az Internetes változat, s ez biztosítja a folyamatos frissítés és az interaktív kapcsolatrendszer lehetőségét.

A „Magyar Életrajzi Kalauz” feltöltöttségének átvilágítása (2023. július 31-i állapot, 514049 rögzített személy)

SZÜLETÉSI HELY (MEGYE/ORSZÁG)
189
Törzsfile (témák száma)
384270
Feltöltöttség (összes rögzítés)
74,75%
Teljesség (% vagy tételátlag)
SZÜLETÉSI HELYSÉG
17488
Törzsfile (témák száma)
384101
Feltöltöttség (összes rögzítés)
74,72%
Teljesség (% vagy tételátlag)
MŰKÖDÉSI HELY (MEGYE/ORSZÁG)
145
Törzsfile (témák száma)
71839
Feltöltöttség (összes rögzítés)
13,97
Teljesség (% vagy tételátlag)
MŰKÖDÉSI HELYSÉG
8448
Törzsfile (témák száma)
67761
Feltöltöttség (összes rögzítés)
13,18%
Teljesség (% vagy tételátlag)
FOGLALKOZÁS
991
Törzsfile (témák száma)
517154
Feltöltöttség (összes rögzítés)
1,0060
Teljesség (% vagy tételátlag)
FELSŐOKTATÁSI TEVÉKENYSÉG
9
Törzsfile (témák száma)
19545
Feltöltöttség (összes rögzítés)
3,80%
Teljesség (% vagy tételátlag)
TUDOMÁNYOS FOKOZAT
56
Törzsfile (témák száma)
21040
Feltöltöttség (összes rögzítés)
4,09%
Teljesség (% vagy tételátlag)
AKADÉMIAI TAGSÁG
13
Törzsfile (témák száma)
2952
Feltöltöttség (összes rögzítés)
0,574%
Teljesség (% vagy tételátlag)
KITÜNTETÉS
1792
Törzsfile (témák száma)
50473
Feltöltöttség (összes rögzítés)
9,81%
Teljesség (% vagy tételátlag)
NÉVVÁLTOZAT
11667
Törzsfile (témák száma)
116647
Feltöltöttség (összes rögzítés)
22,69%
Teljesség (% vagy tételátlag)
ÁLNÉV
10417
Törzsfile (témák száma)
10415
Feltöltöttség (összes rögzítés)
1,92%
Teljesség (% vagy tételátlag)
ADATELTÉRÉS
34673
Törzsfile (témák száma)
40737
Feltöltöttség (összes rögzítés)
7,92%
Teljesség (% vagy tételátlag)
EGYÉB ADAT
21538
Törzsfile (témák száma)
218908
Feltöltöttség (összes rögzítés)
42,58%
Teljesség (% vagy tételátlag)
HIVATKOZÁS
1115
Törzsfile (témák száma)
909965
Feltöltöttség (összes rögzítés)
1,7701
Teljesség (% vagy tételátlag)