Ajánlások

DR. GAZDA ISTVÁN

ügyvezető igazgató, Magyar Tudománytörténeti Intézet

“A Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai áttekintették a “Magyar Életrajzi Kalauz”-t és megállapították, hogy egy rendkívül precíz, komoly tudományos értéket képviselő gyűjtésről van szó. A kalauz egész rendszerének számítógépes programja igen jól végiggondolt, az egész adatbázis nagy előnye : valamennyi szócikken belül közli a névváltozatokat és az eltérő adatokat, egyúttal megadva a pontos forráshelyeket. A “Magyar Életrajzi Kalauz” a tudomány és a kultúra minden ágát felöleli, ezért egy igen széles érdeklődési kör számára fontos és értékes munkáról van szó.”

DR. HORVÁTH JÓZSEF

általános igazgatóhelyettes, Dr. Kovács Pál  Könyvtár és Közösségi Tér

“Németh Tibornak több mint három évtizedes intenzív, nagyon jól megtervezett munkával sikerült egy felbecsülhetetlen értékű életrajzi adatbankot létrehoznia, amely több, nemzeti jelentőségű projekthez is szervesen illeszkedik. Korszerű szemlélettel és hatalmas lendülettel “intézményi méretű” és a magyar tudomány szempontjából rendkívül fontos munkát végzett el, amelynek folyamatos bővítésével egyre nagyobb értéket képvisel a reprezentatív digitális nemzeti névkataszter. “

DR. MONOK ISTVÁN

Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója (1999-2009), az MTA doktora

“A rendszerváltást követően számos kiadó látott jó üzletet a Magyar Életrajzi Lexikon kiadásában. Valóban jó üzlet. Emellett az Internet adta lehetőségeket kihasználva elkészült “A világ életrajzi lexikonai” adatbázis is (WIBIS). A kérdés tehát, hogy van-e még tennivaló? A jelen honlap bizonyítja, hogy bőven akad dolog. Főként az adatok pontosítása, az egyes már elkészült címszavak egymáshoz való viszonyának megállapítása az a hozzá adott érték, amely ezt a honlapot értékessé teszi. Haszon orientált világunkban is szükség van az egyes lelkes, pozitív értelemben megszállott emberek munkájára, amellyel a haszon érdekében nagyvonalúan kezelt pontosságra, az apró munka értékeire felhívják a figyelmet.”

DR. MURÁNYI PÉTER PHD.

egyetemi docens, ELTE Savaria Egyetemi Központ, Savaria Könyvtártudományi Csoport

“Inkább a XIX. századra voltak jellemzőek az egyéni vállalkozások, amelyeknek eredményeként ma is használt tájékoztatási eszközök jöttek létre. Németh Tibor ezt a hagyományt a XX. században, a XXI. századba is átnyúlva folytatta akkor, amikor hosszú idők áldozatos munkájával létrehozta a “Magyar Életrajzi Kalauz” című biográfiai indexet. A gyűjtött anyag adatbázisként való megjelentetése azért fontos, mert ez teszi lehetővé, hogy különböző szempontok alapján és azok kombinációjával lehessen visszakeresni az adattárban. E komoly vállalkozásban külön hangsúlyozandó: a készítők célja nem az, hogy munkájukat anyagilag elismerjék, hanem annak eredménye minél szélesebb körben terjedjen azáltal, hogy elérhető áron kerül a felhasználókhoz.”

DR. NÉMETH S. KATALIN

MTA Irodalomtud. Intézet könyvtárvezetője (1986-2007), az irodalomtud. kandidátusa

“A feldolgozott biográfiai forrásokból kigyűjtött sok százezer személyi rekord imponáló mennyiségű információt tesz – sokféle keresési igényt kielégítve – könnyen hozzáférhetővé. A biográfiai index rendszere mind szakmai (kutatóterületi sokféleség), mind a helytörténeti kutatások (geográfiai megoszlás) számára hasznos segédeszköz. A “Magyar Életrajzi Kalauz” tesztelése alapján kijelenthetem, hogy a precizitásával a legteljesebb szakmai tiszteletet kivívó munka rendkívül alapos információs szolgáltatást tesz lehetővé és hozzájárul a nemzeti biográfiai adatbázis létrehozásához.”

PALLÓSINÉ DR.TOLDI MÁRTA PHD.

könyvtárigazgató (1994-2014), Berzsenyi Dániel Könyvtár

“A Magyar Életrajzi Kalauz korszerű információs eszköz: felhasználóbarát szoftver segítségével lehetőséget teremt a nyomtatott tájékoztatási segédletekben megjelent biográfiák illetve azok adatelemeinek gyors visszakeresésére, a közlések kritikai összehasonlítására. Az adatbázis olyan kifejlett állapotú indexnek tekinthető, amely egyedi tájékoztatási igények kielégítése mellett a hungarika-kutatásban és a helytörténetírásban is kiválóan használható. A vállalkozás – amely nagy múltú külföldi életrajzi indexek hazai megfelelője – jól illeszkedik nemzeti digitalizálási programunkhoz.”

DR. SIPOS ANNA MAGDOLNA

címzetes egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem

“A Magyar Életrajzi Kalauz a legnemesebb hazai és nemzetközi életrajzi adattárak hagyományait követi, amennyiben kiterjed a magyar történelem és művelődéstörténet egészére, és tudatosan vállalja, hogy mind a lezárt életúttal rendelkező, mind pedig a kortárs jelentős magyar személyiségek életrajzi adatait és munkásságát, továbbá a velük kapcsolatos szakirodalmat közli. Hazánk sajátos köztörténeti folyamatai miatt külön kiemelésre méltó a Kalauz magyar szerzőkre vonatkozó felfogása, amennyiben az anyaggyűjtés ezt a lehető legtágabban értelmezi: mindenkori Magyarországon születetteket, a szomszédos országokban élő magyar nemzetiségűeket, valamint a nyugati és/vagy emigrációs személyeket is feldolgozza. A hungarica tartalmú biográfiai, biobibliográfiai adatbázis pontosságával, sokrétűségével kiválóan támogatja a magyar vonatkozású kutatásokat és jelentősen hozzájárul a magyar értékek széles körben történő népszerűsítéséhez is. A Magyar Életrajzi Kalauz tartalmi és módszertani kidolgozottsága révén és továbbfejlesztésével alkalmas egy új, a lehető legteljesebb nemzeti biográfiai adatbázis létrehozására, annak bázisát jelentheti. A közel 400 ezer tételt tartalmazó magyar biográfiai adattár nem csupán szerkezetében követi és esetenként meg is haladja a világ vezető termékeiként számon tartott életrajzi öszszeállításokat, hanem fontos vállalkozás abból a szempontból is, hogy adatbázisként működő szolgáltatását a világhálón, így tér- és időbeli korlátozás nélkül teszi közzé.”