Célunk: összegyűjteni mindazon személyeket, akik a magyar nép tizenegy évszázados történelme során az élet bármely területén jelentőségre tettek szert illetve az életrajzi segédletekben megemlítésre kerültek.

Adattárunk időben a magyar történelem és művelődéstörténet egészére kiterjed, ezáltal ötvözi a klasszikusan vett (lezárt életpályákat tartalmazó) életrajzi lexikonokat és a "Ki kicsoda" típusú kortársi adattárak anyagát: eddigi feldolgozó munkánk alapján sikeresen megpróbálva kiküszöbölni a két változat közötti átmenetből óhatatlanul keletkező hiányokat. Térben a mindenkori Magyarországon születetteket, a szomszédos országokban élő magyar nemzetiségűeket, valamint a nyugati és / vagy emigrációs személyeket is gyűjtőkörébe tartozónak tekinti adattárunk. Az utóbbiak vonatkozásában a születési hely mellett a magyar név használata az alapvető kritérium. A vitás esetek számát erősen csökkenti a forrásaink által elvégzett előzetes szelekció. A nemzeti segédtudományok körébe tartozó, közszolgálati szerepet felvállaló kezdeményezésünk a legszélesebb értelemben befogadó jellegű. Gazdag gyakorlati tapasztalataink alapján szakítunk azzal a kutatói szférában bevettnek tekinthető biolexikográfiai szemlélettel, amely szerint "magyarul az írói lexikon majdnem teljesen fedi az életrajzi lexikon tárgyát képező személyek névsorát (a legújabb korban legalábbis), hiszen élete során majdnem mindenki (lett légyen híres vagy hírhedt) hagyott hátra írásbeli megnyilvánulást s ezzel megváltotta a tágan értelmezett írói lexikonba való bekerülés jogát." Minden tisztelet dacára e szűkítés korlátozza Szinnyei József és Gulyás Pál fundamentális sorozatainak [Magyar írók élete és munkái] használhatóságát: képzőművészek, sportolók, tisztségviselők stb. tömege marad ki belőlük, ugyanakkor bárki bekerülhetett esetleg egyetlen néhány soros verssel...

Az adattárak széleskörű feltárása garantálja, hogy a mélyebb életrajzi vonatkozások iránt érdeklődők is megtalálják a különböző releváns biográfiai és bibliográfiai tájékozódási pontokat.

Adatfelvételi filozófiánk alapján a forrásokba felvett személyek esetében szelekciós technikával nem élünk. A hivatkozási bázis összeállítása során a különféle szak- és tudományterületek lefedésére törekedtünk. A létrejövő névbank természetesen alkalmas lesz retrospektív kiegészítésre és korlátlan bővítési / javítási lehetősége révén folyamatos továbbépítésre egyaránt. A fokozatos időbeli és tárgybeli kiterjesztés egyre sűrűbbé szövi "nemzeti biográfiai hálónkat" és egy soha el nem avuló, sajátos digitális Nemzeti Panteon épül.

A tárgyszavaknak a források eltérő adatkezeléséből fakadó indexelési szempontú egységesítése nélkül jelentősen nőtt volna a redundancia és csökkent volna a visszakeresés hatékonysága.

 

A "MÉK" felépítése

A tételek az alábbi adatmezőket tartalmazzák, amelyek egyúttal visszakeresési szempontként is funkcionálnak:

Törzsnévalak

A felvétel alapja a források gyakran eltérő névhasználatát kiküszöbölő egységesített forma. Külföldi neveknél invertált forma szerepel.

Szül. és halálozási időpont 

 Évre / hónapra / napra lebontható rendszer

Szül. vagy működés (megye/ország)

 A mai Magyarország közigazgatási területén található településeknél a jelenlegi megyebeosztást adjuk meg, a történelmi Magyarországon volt helységeknél pedig a történelmi megyebeosztást az 1913. évi helységnévtári állapotoknak megfelelően. Az életrajzi források zöme a születési hely mellett nem közli az illető megyét, s ebben valószínűleg közrejátszik, hogy a homonímiák és a közigazgatásilag pontatlanul, "pongyolán" megfogalmazott településnevek számos esetben csak nehezen vagy egyáltalán nem azonosíthatók. Topográfiai iránytűként a céljainknak leginkább megfelelő és részletes "Magyar helységnév-azonosító szótár"-t (Szerk. Lelkes György. 3. jav., bőv. kiad. Bp. 2011), valamint a "Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon"-t (1-2. köt. ; Szerk. Gyalay Mihály. 2. átdolg., bőv. kiad. Bp. 1997.) használjuk.

Születési vagy működési hely

 A különböző névváltozatok helyett egységesített névalak szerepel a legkisebb azonosítható egységgel (pl. Felsőgalla, nem Tatabánya).

Foglalkozások

Az illető személy valamennyi regisztrált működési területét felsoroljuk. A közel 1000 foglalkozás áttekintéséhez tárgykörök szerint rugalmasan hierarchizált tárgyszórendszer nyújt segítséget.

Felsőoktatási tevékenység

 A docensi szinttől kezdődően folytatott oktatási tevékenység illetve az ennek megfelelő szakmai minősítés.

Akadémiai tagság

 A Magyar Tudományos Akadémia rendes, levelező, igazgatósági, külső és tiszteleti tagjainak feltüntetése.

Névváltozatok

 Az egyes személyek különböző (természetes és felvett) névváltozatainak felsorolása. Több részből álló nevek valamennyi eleme és a külföldi névalakok invertált formában is kereshetőek.

Álnevek

Gulyás Pál és Sz. Debreczeni Kornélia álnévlexikonainak, illetve a források analitikus feldolgozásával épülő index, amely betűjeleket és szimbólumokat nem tartalmaz.

Adateltérések

Jelezzük a különböző források adateltéréseit, bármely rekordelemet / adatmezőt illetően a forrás megjelölésével. Ennél az egy keresési szempontnál ízelítőként jelezzük a feldolgozás problémáit és hangsúlyozandó, hogy nagyon nehéz egyértelműen objektív mércét alkalmazni. Az alábbi elvek mentén alakítottuk ki saját gyakorlatunkat:

A, A források hitelességéről szubjektív benyomás / rangsor alakul ki több százezres nagyságrendű adat rögzítése után.

B, A pontosabb adatot közlő forrás vélhetően hitelesebb hivatkozási alappal rendelkezik.

C, A frissebb források valószínűleg az újabb kutatások eredményeit is közlik.

D, A számszerűség sem elhanyagolható tényező: ha négy forrásból három állít valamit, akkor már azért is elfogadható ez a közös adat, mert a negyedik lehet például elírás is.

Ebből az információs hálóból születik meg a döntés: az esetleges tévedés jelentőségét messzemenően mérsékli a későbbi módosíthatóság és az, hogy az eltérő adatok mindenképpen közlésre kerülnek.

Kiegészítõ adatok

Szabad szöveges keresési rendszer standardizált elemekkel: pl. a. sportolóknál bajnoki címek (pl. világbajnok /5/) vagy. hivatali beosztások, archontológiai táblázatok (pl. belügyminiszter /-tól -ig/) A teljes forráskör alapján mintegy demoanyagként végeztük el az "A" betűvel kezdődő személyek rögzítését Szinnyei és Gulyás biobibliográfiái esetében, ami módszertani újdonságnak számít és jelzi a további munka távlatait. Adatfelvételi technikánk lehetővé teszi e grandiózus vállalkozásoknak az azóta megjelent életrajzi forrásokkal történő egymásra vetítését. A "Magyar írók élete és munkái" adattengereiben gyakran csak az adott személytől származó publikáció jelzése az egyetlen információs támpont. Ekkor a cikk(ek) konkrét megjelölése nélkül utalunk a periodikumra a kronológiai tájékozódás érdekében: pl. C:Vadászat és Állatvilág(1907/08) Az illető személy által írt műveknél az egyetlen vagy első publikációt vesszük fel: pl. M(1): Az istenes vén ember.1930. 

Hivatkozások

A források betűjelei és feloldásuk. Az időszakonként aktualizált segédanyagok (Ki kicsoda, akadémiai almanach stb.) vonatkozásában mindig a legfrissebb forrást adjuk meg, kivéve, ha egy korábbi azonos forrás pontosabb információkat tartalmaz - ebben az esetben valamennyi releváns forrás feltüntetésre kerül.

Kitüntetések

Az illető által kapott szakmai és jelentősebb állami díjak felsorolása a "Díjasok és kitüntettek adattára" című forrásnak és az általunk feldolgozott művek / sajtó- és internetes források analitikus közléseinek integrálásával épülő mutató.

Az integrált adatnyilvántartás révén bármelyik adattípusnak egyetlen eleméből rögtön kiválaszthatók az illető személyre vonatkozó információk.
A "MÉK" indexnyelve ellenőrzött, posztkoordinált és döntő mértékben a feldolgozott dokumentumok szövegéből származtatott kifejezéseket tartalmaz. Nagy előnye adatbázisunknak, hogy integrálja az illetőre vonatkozó szórt információkat, ezáltal lehetővé teszi egységes kezelésüket és folyamatos karbantartásukat.
A számítógépes megvalósítás
A CD kiadásáig 114.000 rekordot rögzítettünk, amelyek - a születési és halálozási dátumokon túl - több mint 730.000 indexelési szempont szerint voltak visszakereshetők. 2017 elején már közel 2,5 millió adatelem található rendszerünkben. A széles merítésű forrásbázis lehetővé teszi az adattárak információs anyagának pontosítását, az adott személy működési területén legmagasabb relevanciafokkal rendelkező kézikönyvek révén pedig "finomra hangolását". A "MÉK" olyan könnyen kezelhető, felhasználóbarát adatbázis, amelynek értékesítését különféle intézmények, dokumentációs központok és könyvtárak számára tervezzük, de a lakossági tájékoztatás, a honismereti / helytörténeti kutatás és a sajtó számára is nyitott lesz. A forrásbázis mélysége és a sokszínű visszakeresési lehetőség biztosítja, hogy számukra is képes releváns információs anyagot közvetíteni a területi / szakterületi / kronológiai szűkítés illetve a relációs keresési lehetőségek széles választéka révén.
A szolgáltatás struktúrája

2000. március 31-én megjelentettük előfizetéses rendszerben a CD-alapú platformot, majd az előfizetők részére 2002-től teljes körű hozzáféréssel, egyéb érdeklődők számára korlátozott feltételekkel került rendszerbe állításra az Internetes változat, s ez biztosítja a folyamatos frissítés és az interaktív kapcsolatrendszer lehetőségét.

A "Magyar Életrajzi Kalauz" feltöltöttségének átvilágítása (2019. január 2-i állapot, 398563 rögzített személy)

Keresési szempont (mezőnév)

Törzsfile (témák száma)

Feltöltöttség (összes rögzítés)

Teljesség ( % vagy tételátlag)

Szül. hely (megye/ország)

177

295734

74,20%

Születési helység

15998

295505

74,14%

Műk. hely (megye/ország)

144

61550

15,44%

Működési helység

8065

58355

14,64%

Foglalkozás

978

434059

1,0890

Felsőoktatási tev.

9

18487

4,63%

Tud. fokozat

56

17502

4,39%

Akadémiai tagság

5

2523

0,633%

Kitüntetés

1692

44470

11,15%

Névváltozat

96602 96623

24,24%

Álnév

9540

9540

2,39%

Adateltérés

28260

33370

8,37%

Egyéb adat

17990

152779

38,33%

Hivatkozás

791

731873

1,8362